H646EW — Hướng dẫn cách mở port modem viettel H646EW

H646EW — Hướng dẫn cách mở port modem viettel H646EW

Để NAT port modem Viettel H646EW để xem camera an ninh bằng IP/Tên miền bạn cần chắc chắn 4 điều dưới đây:

  1. Modem wifi bạn đang sử dụng là H646EW của Viettel.
  2. Có sẵn máy tính, laptop hoặc điện thoại Smart phone để cấu hình.
  3. Địa chỉ IP LAN của thiết bị cần mở Port
  4. Các port cần mở cho đầu ghi camera hoặc camera ip là: 192.168.1.88 chạy 3 port TCP 83–8888–1888

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ 192.168.1.1 sẽ xuất hiện thông báo “kết nối của bạn không phải là kết nối riêng tư” → Chọn “Nâng cao” → Chọn “Tiếp tục truy cập 192.168.1.1 (không an toàn)”. Như hình dưới đây:

Bước 2: Điền User là “admin” còn Password bạn xem trên Modem Wifi (có dạng DSNWxxxxxx). Sau đó bấm “Login” và Chọn “Advance Setup” như hình sau:

Bước 3: Chọn “Firewall Setup” → NAT→ Chọn “Port Forwarding” (Khuyên dùng)

Bước 4: Mình chọn “Port Forwarding” chứ không chọn “DMZ” (vì DMZ bảo mật kém và dễ xung đột thiết bị)

Trong cột Edit → Chọn biểu tượng chỉnh sửa

→ Sau đó bạn nhập đầy đủ các thông tin sau

  1. Protocol : Chọn All
  2. Start Port: Mở từ Port nào
  3. End Port: Mở tới Port nào
  4. Local IP Address: Địa chỉ IP của thiết bị
  5. Start Port Local: Mở từ Port
  6. End Port Local: Mở đến Port

Lưu ý: Sử dụng truy cập ngoại mạng để mở tất cả các Port trong khoảng này cho thiết bị (Đầu ghi hình, camera ip Hikvision). Sau đó nhấn “Apply” và làm tiếp với các Port cần mở.

Bước 5: Disable DMZ

Bước 6: Tiếp tục cài đặt nếu bạn sử dụng tên miền

Vào mục “Advanced Setup” → Chọn “Dynamic DNS” → Nhập thông tin tên miền, sau đó Save lại

Truy cập: https://ping.eu/port-chk/ kiểm tra xem Port (Nếu Open là đã thông còn Close là chưa được, cả địa chỉ IP WAN và tên miền)

Nguồn: https://camerawifichinhhang.com/nat-port-la-gi.html#ftoc-heading-3

Hải Nam is the founder & CEO of Camera Hải Nam. Website: https://camerahainam.net Phone: 0938936878–0948288678 Facebook: https://facebook.com/camerahainam.net

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store