Tải iDMSS Lite, gDMSS Lite PC trên máy tính, Laptop

Tải iDMSS Lite, gDMSS Lite trên PC, Máy tính Laptop, Điện Thoại

iDMSS Lite hay gDMSS Lite là ứng dụng xem camera Dahua trên điện thoại. Việc tải gDMSS Lite cho điện thoại khá dễ, chỉ cần vào AppStore hay CH-Play gõ cụ từ “iDMSS Lite” rồi bấm tải về là xong.

Vào CH-Play hoặc App Store để Tải iDMSS Lite trên điện thoại

Tải gDMSS Lite PC cho Laptop, máy tính bàn

Đầu tiên bạn bấm vào đây để cài đặt trình giả lập BlueStacks trước. Sau đó bạn đăng nhập vào CH-Play trên máy tính giống như điện thoại (đăng nhập bằng Gmail, nếu không có bạn có thể tạo Gmail mới)

Image for post
Image for post
Đăng nhập vào CH-Play trên BlueStack
  1. Kích cỡ 262 MB
  2. Danh mục: Kinh doanh
  3. Tương thích với điện thoại iPhone, iPat và iPod touch phiên bản iOS 8.0 trở lên.
  4. Ngôn Ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Nhật,…
  5. Bản quyền © 2014
  6. Tải iDMSS miễn phí trên App Store

Written by

Hải Nam is the founder & CEO of Camera Hải Nam. Website: https://camerahainam.net Phone: 0938936878–0948288678 Facebook: https://facebook.com/camerahainam.net

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store