Phần mềm xem camera P2P trên máy tính - P2Pwificam

Phần mềm xem camera WiFi Siepem trên máy tính — P2PWiFiCAM

Bạn đang sử dụng camera Siepem nhưng không biết nên tải phần mềm nào để xem camera trên máy tính. Với loại camera chúng ta sẽ sử dụng phần mềm xem camera P2PWiFiCAM trên máy tính. Thông qua phần mềm này bạn có thể xem trực tiếp, xem lại hay điều khiển camera như trên điện thoại.

Tải phần mềm P2PWIFICAM cho máy tính PC/Laptop

Lúc trước thì ứng dụng xem camera này luôn có sẵn trên CH-Play & App Store nhưng bây giờ P2PWIFICAM không có trên CHPLAY. Để cài đặt P2P wifi CAM trên máy tính bạn cần sử dụng trình giả lập Android của BlueStacks.

Hướng dẫn chi tiết các bước tải p2pwificam APK

  1. Bấm vào đây để tải và cài đặt BlueStacks trên máy tính Windows/Mac
  2. Nhấp đôi chuột vào File vừa tải về để khởi chạy và tiến hành cài đặt
  3. Đăng nhập vào CH-Play trên máy tính bằng tài khoản Gmail
  4. Sau đó tìm kiếm P2PWiFiCam và tải về

Ngoài P2Pwificam thì bạn cũng có thể sử dụng phần mềm P2Pviewer để xem camera Siepem trên điện thoại, máy tính. Chúc bạn cài đặt thành công phần mềm xem camera SIEPEM trên máy tính.

Nguồn: https://camerawifichinhhang.com/phan-mem-xem-camera-p2p-tren-may-tinh.html

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store