Switch là gì? Tìm hiểu chi tiết chức năng của Switch

Switch là gì? Tìm hiểu Chức năng của Switch là gì?

Switch là một thiết bị dùng để chuyển dữ liệu từ nhiều cổng đầu vào tới một cổng đầu ra cụ thể. Bằng cách kết nối tất cả các thiết bị như máy tính, router, máy in, sever, hoặc các thiết bị khác trong một mạng nội bộ.

Switch là gì

Bộ chia mạng Switch được tạo ra cho thị trường tiêu dùng thường là các hộp nhỏ, phẳng với 4 đến 8 cổng Ethernet. Các cổng này có thể kết nối với máy tính, modem hoặc modem DSL và các thiết bị chuyển mạch khác. Đặc biệt, có những dòng cao cấp có thể có hơn 50 cổng và thường được gắn giá đỡ.

Chức năng của Swich là gì?

Trong mô hình OSI, Switch hoạt động trên layer 2: sử dụng địa chỉ phần cứng để nhận và chuyển tiếp dữ liệu đến đích trong mạng cục bộ (LAN). Switch có thể hỗ trợ tất cả các loại giao thức gói.

Image for post
Image for post

Switch họcngăn chặn các vòng lặp ở lớp thứ 2

Học tập là quá trình Switch lấy địa chỉ MAC của các thiết bị được kết nối. Khi một khung chạm tới cổng của một switch, nó sẽ đọc địa chỉ MAC của thiết bị nguồn từ khung Ethernet và so sánh nó với bảng địa chỉ MAC của nó (còn được gọi là bảng CAM (Bộ nhớ địa chỉ nội dung).

Nếu Switch không thể tìm thấy một mục tương ứng trong bảng địa chỉ MAC , thì Switch sẽ thêm địa chỉ vào bảng với số cổng thông qua khung Ethernet đến.

Nếu địa chỉ MAC đã có sẵn trong bảng địa chỉ MAC, thì Switch sẽ so sánh cổng đến với cổng đã có sẵn trong bảng MAC. Nếu số cổng khác nhau, công tắc sẽ cập nhật bảng địa chỉ MAC số cổng mới. Điều này thường xảy ra khi các quản trị viên mạng loại bỏ cáp khỏi một cổng và gắn nó vào một cổng khác.

Ngăn chặn vòng lặp chuyển đổi ở lớp thứ 2: Các liên kết dự phòng được tạo ra trong mạng cục bộ để tránh lỗi mạng. Các liên kết dự phòng có thể gây ra các vòng lặp chuyển đổi lớp 2 và các cơn bão phát sóng . Đây là chức năng của một Switch để ngăn chặn các vòng chuyển đổi lớp 2 và các cơn bão phát sóng.

Ứng dụng của Switch tại doanh nghiệp, gia đình

Switch đóng vai trò quan trọng và gần như không thể thiếu tại các mạng cục bộ Ethernet tại các doanh nghiệp. Thông qua Switch mà mọi người có thể chia sẻ dữ liệu với nhau khi làm việc trong công ty,…

Image for post
Image for post
Gửi dữ thiệu qua Switch

Lợi ích khi thay thế Hub bằng Switch

  • Các thiết bị có thể kết nối gián tiếp với nhau thông qua Port của Switch.
  • Switch làm cho các host có thể hoạt động cùng lúc ở chế độ (đọc — ghi, nghe — nói).
  • Các cổng (Port) của switch sẽ quyết định băng thông truyền đi như thế nào, nên không cần phải chia sẻ băng thông.
  • Frame sẽ được kiểm tra lỗi, giảm tỷ lệ lỗi trong frame. Các gói tin tốt khi được nhận sẽ được lưu lại trước khi chuyển đi (công nghệ store-and-forward).
  • Có thể giới hạn lưu lượng truyền đi ở một mức ngưỡng nào đó.

Xem nhiều hơn tại:

Written by

Hải Nam is the founder & CEO of Camera Hải Nam. Website: https://camerahainam.net Phone: 0938936878–0948288678 Facebook: https://facebook.com/camerahainam.net

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store